Batsugun (Arcade)


Developer(s): Toaplan
Publisher(s): JP/NA: Taito / EU: Toaplan

Composer(s): Yoshitatsu Sakai

Platform(s):
Arcade
Sega Saturn

Release: 1993